Style 1

[zolo_blog_styles blgcrsltitlesize=”20″ blgcrsltitlecolor=”#777777″ blgcrslimgoverlay=”#777777″ blgcrslhovercolor=”#777777″ blgcrslbuttonbg=”#777777″ blgcrslbuttonhovbg=”#777777″ data_animation=”bounceInLeft”]

Style 2

[zolo_blog_styles style=”style2″ blgcrsltitlesize=”20″ blgcrsltitlecolor=”#777777″ blgcrslimgoverlay=”#777777″ blgcrslhovercolor=”#777777″ data_animation=”bounceInRight”]

Style 3

[zolo_blog_styles style=”style3″ data_animation=”bounceInDown”]

Style 4

[zolo_blog_styles style=”style4″ blgcrslimgoverlay=”#777777″ blgcrslhovercolor=”#777777″ data_animation=”bounceIn”]

Style 5

[zolo_blog_styles style=”style5″ blgstylemetacolor6=”#777777″]

Style 6

[zolo_blog_styles style=”style6″ data_animation=”bounceInLeft”]

Style 7

[zolo_blog_styles style=”style7″ data_animation=”bounceInRight” blgstylemetacolor6=”#777777″]

Style 8

[zolo_blog_styles style=”style8″ blgcrsltitlesize=”20″ blgcrsltitlecolor=”#777777″ blgstylehovercolor=”#777777″ data_animation=”fadeInUp”]